O Pionie kwestora

Pion Kwestora jest jednostką odpowiedzialną za sprawy księgowe i finansowe uczelni, składa się z trzech działów: Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem, Limitów i Dekretacji oraz Ewidencji Księgowej.

Kwestor jest zastępcą Kanclerza i pełni funkcję głównego księgowego. Prawa i obowiązki Kwestora określają odrębne przepisy (inne niż „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”). Sprawuje on nadzór nad gospodarką finansową Uczelni.
Kwestor współpracuje z Kanclerzem przy opracowaniu planów rzeczowo-finansowych Uczelni oraz sporządza sprawozdania i analizy z ich wykonania w zakresie zapisanym w Regulaminie Uniwersytetu.

Zastępca Kwestora nadzoruje prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej, przestrzeganie zgodności ewidencji z obowiązującymi przepisami, prawidłowość rozrachunków publicznoprawnych (ZUS, urzędy skarbowe, itp.) oraz akceptuje dyspozycje bankowe, listy i inne dokumenty angażujące środki finansowe i fundusze Uczelni.

Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem sporządza listy wypłat wynagrodzeń, prowadzi rozliczenia z budżetem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz okresowo inwentaryzuje środki pieniężne w kasie.

W skład Działu Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem wchodzą:
- sekcja rachuby płac
- kasa

Sekcja Rachuby Płac zajmuje się sporządzaniem list wypłat wynikających z umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla pracowników Uczelni i innych osób.
Odpowiedzialna jest również za comiesięczne rozliczanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kasa zajmuje się wypłatą zaliczek gotówkowych oraz doraźnych wypłat za rachunki, delegacje, dokonuje także wypłat świadczeń studenckich, a poprzez wpłatomat obsługuje Bibliotekę Główną.

Dział Limitów i Dekretacji zajmuje się gromadzeniem dokumentów księgowych oraz całokształtem spraw dotyczących limitów w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej oraz dekretowaniem tych dokumentów.
Sprawdza poprawność dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretuje według rodzaju kosztów i wprowadza je do systemu finansowo-księgowego, rejestru VAT i systemu limitów. Współpracuje z pełnomocnikami Dziekanów ds. finansowo-administracyjnych wydziałów, a także analizuje koszty w projektach badawczych krajowych i unijnych .

Dział Ewidencji Księgowej prowadzi ewidencję księgową operacji wykonywanych na rachunkach bankowych, zajmuje się także ewidencją całości majatku Uczelni tj. środków trwałych, wartości niematrialnych i prawnych, środków trwałych niskocennych, księgozbiorów oraz towarów i wyrobów w magazynach. Dział Ewidencji Księgowej dokonuje rozliczeń z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek , delegacji krajowych i zagranicznych, rachunków gotówkowych oraz pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dział Ewidencji Księgowej analizuje i ewidencjonuje także fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wszelkie rozrachunki publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy). Prowadzi centralny rejestr VAT i sporządza deklaracje VAT-7. Ponadto wykonuje miesięczne rozliczenia całości przychodów i kosztów, a po zakończeniu roku obrotowego sporządza bilans Uczelni, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Maciej Oleksiak